Go to Top

อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

"อ่านออก เขียนได้ สื่อสารว่องไว มีทักษะการใช้ภาษา"

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ปรัชญา
"ภาษาไทย คือ รากฐานในการพัฒนาชีวิต"

วิสัยทัศน์
     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง พัฒนาทักษะสื่อสารอย่างสมวัย เรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยที่ดีงาม
สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา การเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นสมบัติของชาติ

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนให้เป็นเลิศ พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย
3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภายใต้มารยาทในการสื่อสารและคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการธำรงอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นสมบัติของชาติ

เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     นักเรียนมีทักษะในการอ่านและการเขียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามความสามารถด้านการเรียนภาษาในระดับช่วงชั้น โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการเขียนและการใช้ภาษา มีทักษะการสื่อสารในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูดอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะภายใต้มารยาทในการสื่อสารและคุณธรรมอันดีงาม เห็นคุณค่าและตระหนักในการอนุรักษ์ภาษาไทย พร้อมทั้งใช้ภาษาในการพัฒนาตนเองและเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข