Go to Top
วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่
2021/10/15 ตารางเรียนเด็กเล็กและประถม (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/10/14 ตารางเรียนมัธยม (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/09/28 ประกาศรายชื่อนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน Pfizer ข่าวประกาศ
2021/09/15 ประกาศผลสอบนักจัดการงานทั่วไป ข่าวประกาศ
2021/09/15 ประกาศผลสอบอาจารย์สาธิต (ปฐมวัย) ข่าวประกาศ
2021/09/13 แบบฟอร์มรับเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ข่าวประกาศ
2021/09/06 คำร้องขอเข้าสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2564 (ระดับมัธยมศึกษา) ข่าวประกาศ
2021/09/02 เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1_2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/09/02 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1_2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/08/01 แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/08/01 แบบบันทึกข้อมูลการบ้าน ระดับชั้นเด็กเล็ก และ ประถมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/07/30 ประกาศ ตารางเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/07/27 ประกาศสถาบัน เปลี่ยนแปลงกำหนดการ รายละเอียดการเรียนและการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/07/16 งดทำการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ข่าวประกาศ
2021/07/12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ข่าวประกาศ
2021/07/06 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ข่าวประกาศ
2021/07/05 รับสิทธิ์สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/06/30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/06/30 เนื้อหาสอบ นักเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2564 (กลางภาคเรียนที่ 1) ข่าวประกาศ
2021/06/29 ประกาศ!! ขยายเวลาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ข่าวประกาศ
2021/06/22 อัพเดท!! ประมวลรายวิชาประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/06/14 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข่าวประกาศ
2021/06/10 แนวทางการมาปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข่าวประกาศ
2021/05/27 [มัธยมศึกษา] ตารางเรียน ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/05/27 [ประถมศึกษา] ตารางเรียนออนไลน์ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/05/27 [มัธยมศึกษา] ประกาศ รายชื่อนักเรียน และ ช่องทางติดต่อ (Group Line)สำหรับผู้ปกครอง ข่าวประกาศ
2021/05/27 [ประถมศึกษา] ประกาศ รายชื่อนักเรียน และ ช่องทางติดต่อ (Group Line)สำหรับผู้ปกครอง ข่าวประกาศ
2021/05/26 ประกาศรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ) ข่าวประกาศ
2021/05/26 ประกาศผล การคัดเลือกนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ) ข่าวประกาศ
2021/05/15 แบบฟอร์มรับหนังสือเรียนและขั้นตอนการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/05/14 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) ข่าวประกาศ
2021/05/07 แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ 64 หลักสูตรทั่วไป (เปลี่ยนกำหนดวันชำระ) ข่าวประกาศ
2021/05/07 แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ 64 หลักสูตรทวิภาษา (เปลี่ยนกำหนดวันชำระ) ข่าวประกาศ
2021/05/05 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์สาธิต (สาขาปฐมวัย) ข่าวประกาศ
2021/04/30 ประกาศ สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษาเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข่าวประกาศ
2021/04/17 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 และ 6 ข่าวประกาศ
2021/04/13 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ม.6 ข่าวประกาศ
2021/04/13 ประกาศ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประกาศ
2021/04/09 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17) ข่าวประกาศ
2021/04/07 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นเด็กเล็ก 2 และ สำรอง ข่าวประกาศ
2021/04/07 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นเด็กเล็ก 1 ข่าวประกาศ
2021/04/05 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นเด็กเล็ก ข่าวประกาศ
2021/04/01 ใบชำระค่าธรรมเนียมโครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2564 ข่าวประกาศ
2021/03/31 โครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ (ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2564 ข่าวประกาศ
2021/05/05 แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ 64 หลักสูตรทั่วไป ข่าวประกาศ
2021/03/26 แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมสมาคมฯ 64 หลักสูตรทวิภาษา ข่าวประกาศ
2021/03/23 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 2 อัตรา ข่าวประกาศ
2021/03/22 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/03/22 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเด็กเล็ก 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/03/17 เอกสารรายงานตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/03/17 เอกสารรายงานตัวนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/03/16 หนังสือแจ้งผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/03/16 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/03/16 เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/03/05 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/03/05 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (เลขานุการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ) ข่าวประกาศ
2021/03/02 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ข่าวประกาศ
2021/02/21 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ข่าวประกาศ
2021/02/19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเอกสารรายงานตัว ข่าวประกาศ
2021/02/19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเอกสารรายงานตัว ข่าวประกาศ
2021/02/17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 พร้อมเอกสารรายงานตัว ข่าวประกาศ
2021/02/11 [Updated **ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม] ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/02/09 ประกาศ ผลการจับสลากคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/02/09 [มัธยมศึกษา] แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนเลื่อนชั้น ม.2-3 และ ม.5-6 ขยายเวลา เป็นวันที่ 25 ม.ค. - 28 ก.พ. 2564 ข่าวประกาศ
2021/02/09 [ประถมศึกษา] แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนเลื่อนชั้น ป.1-6 ขยายเวลา เป็นวันที่ 25 ม.ค. - 28 ก.พ. 2564 ข่าวประกาศ
2021/02/03 อัพเดท!! ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/01/29 ประกาศเปิดเรียนและแนวทางจัดการเรียนการสอน และ มาตรการดูแลความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ข่าวประกาศ
2021/01/25 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (สาขาภาษาญี่ปุ่น) ข่าวประกาศ
2021/01/19 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ข่าวประกาศ
2021/01/10 ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวประกาศ
2021/01/03 [Update] ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/01/03 [Update] ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นเด็กเล็ก และ ประถมศึกษา ข่าวประกาศ
2021/01/03 [ข่าวประกาศ] ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (ต่อ) ข่าวประกาศ
2020/12/24 [ข่าวประกาศ] ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวประกาศ
2020/12/22 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) จำนวน 6 อัตรา ข่าวประกาศ
2020/12/08 ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต ข่าวประกาศ
2020/11/25 ***อัพเดทล่าสุด 29/11/63 ตารางเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/11/25 ***อัพเดทล่าสุด 29/11/63 ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/11/25 ***อัพเดทล่าสุด 29/11/63 ตารางเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/10/16 การประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/10/16 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/10/16 ***update เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2020/10/16 ***update เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับประถมศึกษา ข่าวประกาศ
2020/10/02 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/09/01 ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ปรับปรุง 05/11/63 ข่าวประกาศ
2020/08/06 ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/06/24 ประกาศ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2020/06/24 ประกาศ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1-2563 ระดับชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษา ข่าวประกาศ
2020/06/10 ประกาศ ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ข่าวประกาศ
2020/06/10 ประกาศ ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษา ข่าวประกาศ
2020/06/09 ทดลองโฮมรูมออนไลน์ ข่าวประกาศ
2020/05/29 ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/05/29 ประกาศ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าวประกาศ
2020/05/25 มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน เดือนกรกฎาคม 2563 ข่าวประกาศ