Go to Top

พันธกิจ

“เสริมสร้างกิจกรรมที่บูรณาการความรู้สู่ชีวิตจริง มุ่งเน้นการทำงานแบบร่วมมือและสานสัมพันธ์ชุมชน ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะความเป็นผู้นำทางสังคม เคารพหลักประชาธิปไตย สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

โครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียน