Go to Top

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุน

จากเงินรายได้ ปี 2564

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2021/01/08 ประกาศ การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ ปี 2564 เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (ว-1ด) เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบฟอร์ม สมัครขอรับทุนอุดหนุนวิจัย จากเงินรายได้หน่วยงาน ปี 2564 เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบฟอร์ม ข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลการดำเนินงานวิจัยในสัตว์หรือมนุษย์ (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3) เอกสารข้อเสนอวิจัย
2021/01/08 แบบฟอร์ม แผนการดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ (เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 5) เอกสารข้อเสนอวิจัย

เอกสารภาคผนวก

ประกอบการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน จากเงินรายได้ ปี 2564

ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2021/01/15 ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน
2021/01/15 แบบฟอร์ม การเขียนโครงการบริการวิชาการ ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน
2021/01/15 หลักเกณฑ์การจ่ายโครงการบริการวิชาการ ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน

ฐานข้อมูลการเผยแผร่ข้อมูลด้านการวิจัย

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2021/02/17 ฐานข้อมูลวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล SCOPUS ฐานข้อมูล
2021/02/17 ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ฐานข้อมูล
2021/02/17 ฐานข้อมูลข่าวเปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ฐานข้อมูล

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่สร้าง ชื่อ หมวดหมู่ File
2021/04/05 หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุนสนับสนุน
2021/04/05 บันทึกข้อความ ขอสมัครรับทุน และขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ ทุนสนับสนุน