Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพ

อ.สุกฤตา วีระกิตติสกุล

หัวหน้าสาขา

อ.ณัฐณิชา โสภาลดาวัลย์

อาจารย์สาธิต

อ.พะเยาว์ ตองแก้ว

อาจารย์สาธิต

อ.เครือวัลย์ เก่งเขตรวิทย์

อาจารย์สาธิต

อ.ภคมน สัมมานุช

อาจารย์สาธิต

อ.ฑณาคุณ ธนะขว้าง

อาจารย์สาธิต