Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพ

Small

อ.เครือวัลย์ เก่งเขตรวิทย์

หัวหน้าสาขา

Small

อ.ณัฐณิชา โสภาลดาวัลย์

อาจารย์สาธิต

Small

อ.พะเยาว์ ตองแก้ว

อาจารย์สาธิต

Small

อ.สุกฤตา วีระกิตติสกุล

อาจารย์สาธิต

Small

อ.ภคมน สัมมานุช

อาจารย์สาธิต

Small

อ.ฑณาคุณ ธนะขว้าง

อาจารย์สาธิต