Go to Top
     
     การเรียนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันนี้นั้นนับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่คนไทยควรเรียนรู้เป็นภาษาที่สองและเป็นภาษาที่มีความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วนั้น ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ภาษาที่สามก็นับว่ามีความสำคัญ และควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต

     สำหรับสาขาภาษาต่างประเทศนั้นนอกเหนือจากการเรียนวิชาภาอังกฤษแล้วเรายังมีวิชาภาษาจีนที่มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

     เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว โดยอาจารย์ผู้สอนคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดีเพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อในอนาคต

สำหรับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษนั้น เราได้แบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ 

1. วิชาภาษาอังกฤษหลัก ที่มุ่งเน้นความรู้ ความแม่นยำในด้านไวยากรณ์ และการเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน 
2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่มุ่งเน้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา (Native speaker) 
3. วิชาโฟนิคส์ (Phonics) ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเรียนรู้เสียงสระ พยัญชนะ การสะกดคำและการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนเขียน อ่านในวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 

     เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์ผู้สอนทำการพูดคุยกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงบวกกับภาษาจีน กระบวนการสอนของอาจารย์ผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น และนำเทคนิคการนำสีสันต่างๆมาใช้ในการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน การเขียนอักษรจีนที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเบื่อหน่ายเนื่องจากขั้นตอนการเขียนอักษรจีนที่มีขั้นตอนซับซ้อน อาจารย์ผู้สอนก็มีการเปิดเพลงภาษาจีนที่มีเนื้อหาเดียวกันให้ผู้เรียนฟังระหว่างเขียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับตัวอักษรจีน การใช้สื่อการสอนเช่น นิทาน เพลงภาษาจีนที่เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาการเรียนตามระดับชั้น ดังนี้ 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 (การร้องเพลงภาษาจีนแสนสนุก)
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ภาษาจีนเพื่อการทักทายเบื้องต้น)
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ภาษาจีนเพื่อการอธิบายเบื้องต้น)
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาษาจีนเพื่อการสนทนาเบื้องต้น)