Go to Top

บุคลากรสำนักงานสถาบันวิจัย

คุณกชกร เพชรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

คุณชนนิกานต์ ยังดี

หัวหน้างานบริหารธุรการ

คุณภคมน สัมมานุช

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

คุณขวัญลดา ปลื้มคิด

หัวหน้างานบริการการศึกษา

คุณเรณู ไข่แก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

คุณหัษฎากร พ่วงบุญปลูก

นักจัดการงานทั่วไป

คุณกาญจนา วงษ์สวาท

นักจัดการงานทั่วไป

คุณปุณยนุช ทองคำใส

นักจัดการงานทั่วไป

คุณกิตติยา สุนา

นักจัดการงานทั่วไป

คุณภทรพจน์ พรสวรรค์

นักจัดการงานทั่วไป

คุณกานดา คล้ายวงผึ้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณศรัณย์พร พงษ์ประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณสุมณทา พันธ์วัฒนะ

นักวิชาการพัสดุ

คุณเนาวรัตน์ รัศมี

นักวิชาการศึกษา

คุณสุภาวรรณ ไข่แก้ว

นักวิชาการศึกษา

คุณจิราภรณ์ พานเงิน

นักวิชาการศึกษา

คุณธนกฤต กุมภวัลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คุณศักดิ์สิริ พงษ์ประเสริฐ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คุณไตรภูมิ พรพัฒน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คุณวรรธนะ นาฑี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณณัฏฐ์ดนัย เอี่ยมปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คุณจิดาภา ชัยจินดาภัทร

บรรณารักษ์

คุณสุวรรณี ชาญประโคน

บรรณารักษ์

คุณดวงพร สุธาสิโนบล

นักวิชาการโภชนาการ

คุณธรรมิก ขันทอง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

คุณอภิชาติ วงศ์สามารถ

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

คุณนันธวัช นาชีวะ

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

คุณเสาวลักษณ์ ศรีนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานบริการ

คุณวนิสา คำดีผล

พนักงานบริการ

คุณนิภา นาคคล้าย

พนักงานบริการ

คุณมาเรียม แสงสวย

พนักงานบริการ

คุณไชยวัฒน์ ที่พึ่งญาติ

พนักงานบริการ

คุณวิภาภรณ์ เกาะทอง

พนักงานบริการ

คุณศรีประภา ตานี

พนักงานบริการ

คุณอัศวิน พงษ์สวัสดิ์

พนักงานบริการ

คุณวรวุฒิ ดวงแก้ว

พนักงานบริการ

คุณสมคิด แฟงรัก

พนักงานบริการ

คุณจตุพล พูลศรี

พนักงานบริการ

คุณณรงค์ศักดิ์ ทัศนาพันธ์

พนักงานบริการ

คุณทรงยศ ทัศนาพันธ์

พนักงานบริการ

คุณนันธิยา เป็ดทอง

พนักงานบริการ

คุณเตือน ชลคีรี

พนักงานบริการ

คุณกุหลาบ บุตรมารศรี

พนักงานบริการ

คุณสุนีย์ อยู่ยง

พนักงานบริการ

คุณรัตนา หวายเหวี่ยง

พนักงานบริการ

คุณประทุม สวัสดี

พนักงานบริการ

คุณมนัสชนก ยูซบ

พนักงานบริการ

คุณมะลิวัลย์ สิกุลจ้อย

พนักงานบริการ

คุณบรรจบ ชื่นอารมณ์

พนักงานบริการ

คุณสำรวย กริ่มใจ

พนักงานบริการ

คุณนิตย์ตยา วงษ์ใจหาญ

พนักงานบริการ

คุณปี วรรณาเจริญ

พนักงานบริการ

คุณธรรมนวล คำเจริญ

พนักงานบริการ

คุณมนัสนันท์ เรืองสุรีย์

พนักงานบริการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณสมเกียรติ ชื่นอารมณ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณสมชาย บริสุทธิ์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณอนุชา ตานี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณชาญ ลันทม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณจรูญ เอี่ยมละออ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณวสัน ขำสว่าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณสยาม หอมละออ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณบุญลือ ทองเปลี่ยน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณเวก บุญชู

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณสุวิทย์ กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณอำนาจ โพธิ์สูง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย