Go to Top

ประถมศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
“รอบรู้เรื่องสุขภาวะ ส่งเสริมทักษะการกีฬา พัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน”

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปรัชญา
“สร้างองค์ความรู้ คู่คุณลักษณะ ฝึกการปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต”

วิสัยทัศน์
     
กระบวนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม  ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่กับการออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ ตั้งแต่การวางแผน การฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบ และการประเมินผล อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ในด้านสุขภาพและการกีฬาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ    

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและระเบียบวินัย
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4. จัดโปรแกรมสุขศึกษาและพลศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬาในแต่ละประเภทตามความถนัดและความสนใจทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
3. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพ และกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

มัธยมศึกษา


อัตลักษณ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
"รอบรู้เรื่องสุขภาวะ ส่งเสริมทักษะการกีฬา พัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน"
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ปรัชญา
"สร้างองค์ความรู้ คู่คุณลักษณะ ฝึกการปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต"
 
วิสัยทัศน์
     กระบวนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม  ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่กับการออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับระดับความสามารถ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ ตั้งแต่การวางแผน การฝึกปฏิบัติ การตรวจสอบ และการประเมินผล อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ในด้านสุขภาพและการกีฬาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ    

พันธกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและระเบียบวินัย
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4. จัดโปรแกรมสุขศึกษาและพลศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันความสามารถทางด้านกีฬาในแต่ละประเภทตามความถนัดและความสนใจทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

เป้าประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1. ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
3. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพ และกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5. ผู้เรียนใส่ใจในการส่งเสริม ดูแล รักษา ป้องกัน ในเรื่องสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
6. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ