Go to Top

วิสัยทัศน์

     จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรม เกิดความภาคภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงตนเป็นพลเมืองและพลโลกตามวิถีประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีความเป็นพลโลกอย่างมีความสุข

แนะนำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นสร้าง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อก้าวสู่สากลและประชาคมอาเซียน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก