Go to Top

โครงสร้าง

อาจารย์ ดร.สมเสมอ ทักษิณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์

อาจารย์ ดร.เกวลิน งามพิริยกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.กิตติคุณ เซียวสกุล

อาจารย์

อาจารย์กฤษฎา ปัญญาวัน

อาจารย์

เจ้าหน้าที่

นางสาวสวรินทร์ นิลอุทัย

เจ้าหน้าที่วิจัย

นายภาคิไนย จริงจิตร

เจ้าหน้าที่วิจัย

นายภทรพจน์ พรสวรรค์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวลลิดา ถาวรเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป

        ประวัติการศึกษาและการทำงาน


- CV อาจารย์ ดร.สมเสมอ ทักษิณ                                                             
-
CV อาจารย์ ดร.ภิญโญ วงษ์ทอง                                                            
- CV อาจารย์ ดร.เกวลิน งามพิริยกร                                                         
- CV อาจารย์กฤษฎา ปัญญาวัน                                                               
- CV อาจารย์ ดร.กิตติคุณ เซียวสกุล