Go to Top

พันธกิจ

          เป็นศูนย์กลางให้ความคุ้มครองและปกป้องนักเรียนให้พ้นจากการกระทำความผิด บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเมตตา และความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา และจริยธรรม เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

ปรัชญา

วินัย เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝน 

คติพจน์

ควบคุม ตรวจตา พัฒนาคุณธรรม  

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน (ประถมศึกษา)

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน (มัธยมศึกษา)