Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.สุชานันท์ ศรีแก้ว

หัวหน้าสาขา

อ.ศิวัช ปรีเปรม

อาจารย์สาธิต

อ.ณัฐพร แถมยิ้ม

อาจารย์สาธิต

อ.ตะวัญญา พรหมจันทร์

อาจารย์สาธิต

อ.นิรชา อ่ำประเวทย์

อาจารย์สาธิต

อ.โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์

อาจารย์

อ.ดร.พชร พรสวรรค์

อาจารย์

อ.จารุวรรณ กาฬภักดี

อาจารย์สาธิต

อ.พัชนา อินทรัศมี

อาจารย์สาธิต

อ.ปัฐวี มูลภา

อาจารย์สาธิต

อ.สรเพชร สาลีกงชัย

อาจารย์สาธิต

อ.ชนมน สันติธรรมากร

อาจารย์สาธิต

อ.ทิพมาศ แบบอย่าง

อาจารย์สาธิต

อ.สุพัตรา เสภัยยันต์

อาจารย์สาธิต

อ.ศุภวิชภ์ คณิตจินดา

อาจารย์สาธิต

อ.ธีรวัฒน์ พรศรีประเสริฐ

อาจารย์สาธิต

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภศิลป์ ภาษี

อาจารย์สาธิต

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ นาหก

อาจารย์สาธิต