Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.สุพัตรา เสภัยยันต์

หัวหน้าสาขา

อ.ศิวัช ปรีเปรม

อาจารย์สาธิต

อ.ณัฐพร แถมยิ้ม

อาจารย์สาธิต

อ.ตะวัญญา พรหมจันทร์

อาจารย์สาธิต

อ.สุชานันท์ ศรีแก้ว

อาจารย์สาธิต

อ.โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์

อาจารย์

อ.ดร.พชร พรสวรรค์

อาจารย์

อ.ดร.จารุวรรณ กาฬภักดี

อาจารย์สาธิต

อ.พัชนา อินทรัศมี

อาจารย์สาธิต

อ.ปัฐวี มูลภา

อาจารย์สาธิต

อ.หทัยวัฒน์ พละศักดิ์

อาจารย์สาธิต

อ.ชนมน สันติธรรมากร

อาจารย์สาธิต

อ.นิรชา อ่ำประเวทย์

อาจารย์สาธิตชำนาญการ

อ.สรเพชร สาลีกงชัย

อาจารย์สาธิต

อ.ศกุรญพฤกถษ์ นงนุช

อาจารย์สาธิต

อ.ศุภวิชภ์ คณิตจินดา

อาจารย์สาธิต

อ.ธีรวัฒน์ พรศรีประเสริฐ

อาจารย์สาธิต

อ.พีรพล พินทอง

อาจารย์สาธิต

อ.นัฐภัทร ศาสตร์สุภาพ

อาจารย์สาธิต

อ.นารี ประหยัดทรัพย์

อาจารย์สาธิต

อ.พชรพล เปียรักษา

อาจารย์สาธิต

อ.อิมรอน วาเล๊าะแต

อาจารย์สาธิต