Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.สุชานันท์ ศรีแก้ว

หัวหน้าสาขา

อ.ศิวัช ปรีเปรม

อาจารย์สาธิต

อ.ณัฐพร แถมยิ้ม

อาจารย์สาธิต

อ.ตะวัญญา พรหมจันทร์

อาจารย์สาธิต

อ.นิรชา อ่ำประเวทย์

อาจารย์สาธิต

อ.โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์

อาจารย์สาธิต

อ.ดร.พชร พรสวรรค์

อาจารย์สาธิต

อ.จารุวรรณ กาฬภักดี

อาจารย์สาธิต

อ.พัชนา อินทรัศมี

อาจารย์สาธิต

อ.ปัฐวี มูลภา

อาจารย์สาธิต

อ.สรเพชร สาลีกงชัย

อาจารย์สาธิต

อ.วรปรัชญ์ โกศลบวรกิจ

อาจารย์สาธิต

อ.โชฐิรส พลไชยมาตย์

อาจารย์สาธิต

อ.ทิพมาศ แบบอย่าง

อาจารย์สาธิต

อ.พิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร

อาจารย์สาธิต

อ.สุพัตรา เสภัยยันต์

อาจารย์สาธิต

อ.ณัฏฐา รังษี

อาจารย์สาธิต

อ.ดร.กิตติคุณ เซียวสกุล

อาจารย์สาธิต

อ.ศุภวิชภ์ คณิตจินดา

อาจารย์สาธิต

อ.ธีรวัฒน์ พรศรีประเสริฐ

อาจารย์สาธิต

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภศิลป์ ภาษี

อาจารย์สาธิต