Go to Top

คณะกรรมการสภานักเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ข้อมูลพื้นฐานคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย

สังกัด

งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

อัตลักษณ์

" ต้นแบบผู้นำ กิจกรรมสร้างสรรค์ ใส่ใจคุณธรรม นำประชาธิปไตย "

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา
" ต้นแบบผู้นำ กิจกรรมสร้างสรรค์ ใส่ใจคุณธรรม นำประชาธิปไตย "


วิสัยทัศน์
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด สู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นต้นแบบของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สร้างและขยายเครือข่ายจากโรงเรียนสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาให้เป็นนักเรียนจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
2. ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียน
4. พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ
5. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน  

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2. นักเรียนสามารถขยายผลประชาธิปไตยออกไปสู่ชุมชนและสามารถนำหลักประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีความยั่งยืน
3. นักเรียนมีกระบวนการคิดในการทำงาน รู้จักวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่ตอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
4. ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
5. มีความมุ่งมั่นในฐานะสภานักเรียนในการพัฒนาและร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน โดยดำเนินงานตามแผนและนโยบายที่ได้ให้ไว้ และทำให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียนให้ได้มากที่สุด 

นโยบาย

ระดับประถมศึกษา

1. ODS Radio
2. จัดงาน E-sport battle
3. นโยบายสายรีเควส
4. ODS market
5. ODS ปล่อยของระดับประถม
6. กิจกรรม Buddy สานสัมพันธ์น้องพี่
7. เพื่อนช่วยเพื่อน
8. Line official (Line @) 


ระดับมัธยมศึกษา

1. กิจกรรมเพลงตามสายในตอนเช้า
2. บริการพิมพ์เอกสารสำหรับนักเรียนในโรงเรียน
3. กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์พี่รหัสน้องรหัสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ “ODS ปล่อยของ SS2” 

รายชื่อสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. นางสาวแพรฟ้า เยาวลักษณ์
2. นางสาวอลิษา วณิชพันธ์สกุล
3. นางสาวภิรมย์สุรางค์ สิงหนาท
4. นางสาวณิชกานต์ อุณหชาติ
5. นางสาวรัติยาภรณ์ อึ้งศรีประเสริฐ
6. นางสาวกัญญาณัฐ สุขแก้ว
7. นายโชคชัย นิวรณ์
8. นางสาวธัญพัฒน ลำดวลหอม
9. นาสาว พุทธิดา ศักดิ์สิทธิ์
10. นายธีระวัฒน์ คุณานิติธาดา
11.  นางสาว จิรัฏฐ์นาน์ วงศ์ปาน
12. นางสาวภควรรณพร ต่างใจ
13. นางสาวอินธุอร กับเนียม
14. นางสาวธนภรณ์ พานบัว
15. นางสาวศุภิสรา อ่อนน้อม
16. นางสาวศิริลักษณ์ มากเจริญ
17. นางสาวณัฐกานต์ หล้าทองคํา
18. นายกฤติเดช ดิษฐสอน
19. นายปวีณวัช สุขสง่า
20. นางสาวรวินท์ ศรีแย้ม
21. นางสาวกัญญารัตน์ เพชรัตน์
22. นางสาวสัณห์ฤทัย ไม้งาม
23. นายภาณุวิชญ์ โล่อํานวยกุล
24. เด็กชายพงศธร อิสราพานิช
25. นายภูริณัฐ ชินสร้อย
26. นายธีธัช วัณนรงคุปต์
27. นางสาวปรียา ไชยวุฒิ
28. นางสาวขวัญเรือนทอง จุลเพ็ญ
29. เด็กชายธีรพงศ์ กาวิระพันธ์
30. นายชนิตพล เทียมสงวน
31. นายธนกฤต เลิศรตนาพร
32. เด็กหญิง ภัทรภรณ์ ลิมป์กิตติเจริญ
33. เด็กชาย ชวิน เศรษฐาวิวัฒน์
34. เด็กชาย ปภังกร ช้างน้อย