Go to Top

เกี่ยวกับสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา

สำนักงานผู้อำนวยการฯเป็นส่วนงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

Small