Go to Top
หมวดหมู่.

ประกาศ เปิดรับ โครงการบริการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ทุน

Tag : ทั้งหมด

ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

2022/01/19
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ 2565

แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2022/01/19
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

แบบฟอร์ม การเขียนโครงการบริการวิชาการ

2021/01/15
แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ

หลักเกณฑ์การจ่ายโครงการบริการวิชาการ

2021/01/15
 (ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2564)