Go to Top

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2566


โดยมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy รวมถึงคณะผู้บริหารแสดงเจตจำนงค์ในการบริหารงานที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส