Go to Top

งานปกครองส่งเสริมระเบียบวินัย

ปรัชญา : วินัย เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝน
คติพจน์ : ควบคุม ตรวจตา พัฒนาคุณธรรม  

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางให้ความคุ้มครองและปกป้องนักเรียนให้พ้นจากการกระทำความผิด บนพื้นฐานแห่งความรัก ความเมตตา และความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา และจริยธรรม เพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

สารวัตรนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. ด.ช. กฤษฏิน อานทอง                                        หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
2. ด.ช. เนทฤษ์ อ่อนอิน                                          รองสารวัตรนักเรียน
3. ด.ญ. ชาลีลักษณ์ จันทราลักษณ์                           รองสารวัตรนักเรียน
4. ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองดี                                       เลขานุการ
5. ด.ญ. อารยา อุไรรัตน์                                         รองเลขานุการ
6. ด.ญ. เมธาวี บุญคง                                            ปฏิคม
7. ด.ช. ชวัลวิชญ์ เชื้อผู้ดี                                        สารวัตรนักเรียน
8. ด.ช. มหาสมุทร น่วมเศรษฐี                                 สารวัตรนักเรียน
9. ด.ช. ณัฐพัชร ศรีสุวรรณ                                      สารวัตรนักเรียน
10. ด.ช. พิชญะ วรรักษา                                         สารวัตรนักเรียน
11. ด.ช. อชิร ศุภางค์ศานต์                                     สารวัตรนักเรียน
12. ด.ช. พีรวัส เจริญจันทร์                                      สารวัตรนักเรียน
13. ด.ช. กิตติศักดิ์ ตั้งตรงเป้า                                  สารวัตรนักเรียน
14. ด.ช. เสฏฐวุฒิ รัตนกุล                                       สารวัตรนักเรียน
15. ด.ช. สิทธิกร ตรีนาค                                          สารวัตรนักเรียน

สารวัตรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

1. นายเกียรติไกร ดุษฎีธรรม                             หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
2. นางสาวธัญยพร ผลประเสริฐ                          รองหัวหน้าสารวัตรนักเรียน
3. นายกฤษณพล สุขเจริญ                                 สารวัตรนักเรียน
4. นายนนนที โอริด                                          สารวัตรนักเรียน
5. นายรัตน์จิกรณ์ รุ่งสุวรรณกิจ                           สารวัตรนักเรียน
6. นายธณิติน ติณณ์ สุขจำเริญ                           สารวัตรนักเรียน
7. นางสาวเกวลิน อิ่มเอิบ                                   สารวัตรนักเรียน
8. นายภีมพศ สีสุธรรม                                      สารวัตรนักเรียน
9. นางสาวสุวรรณา ศรีอรุโนภาส                        สารวัตรนักเรียน
10. นายนรวิชญ์ ดนตรี                                      สารวัตรนักเรียน
11. นายณฐพล อุยตระกูลนต์                             สารวัตรนักเรียน
12. นางสาววันวิสาข์ แสงจันทร์ฉาย                    สารวัตรนักเรียน
13. นางสาววรินธร สุทธิประภา                           สารวัตรนักเรียน
14. นางสาวนารา นาบุญ                                   สารวัตรนักเรียน
15. เด็กชายวิชญภัทร คำภิระแปง                      สารวัตรนักเรียน
16. เด็กหญิงสโรชา ซ่อนกลิ่น                            สารวัตรนักเรียน