Go to Top

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

งานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2562
1. งานวิจัยเรื่อง          ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิดที่มีต่อความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย                       อาจารย์สุนารี รอดเจริญ
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. งานวิจัยเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งปันความสำเร็จ (STAD)
ชื่อผู้วิจัยในชั้นเรียน      อาจารย์นิรชา อ่ำประเวทย์
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. งานวิจัยเรื่อง           การใช้ชุดฝึกวิทยาศาสตร์เพื่อการสอนซ่อมเสริมการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ผู้วิจัย                       อาจารย์ปัฐวี มูลภา
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. งานวิจัยเรื่อง          ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหา SSCS ที่มีผลต่อความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย                       อาจารย์นวพันธ์ เถาะรอด
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. งานวิจัยเรื่อง          ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย                       อาจารย์ณัฐฐมาศ มากเจริญ
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. งานวิจัยเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค (STAD)
ผู้วิจัย                       อาจารย์ผกาทิพย์  เสาทองหลาง
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. งานวิจัยเรื่อง          การพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop cs,6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย                       อาจารย์สุพัตรา เสภัยยันต์
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. งานวิจัยเรื่อง           การพัฒนาผลการเรียนรู้และการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TGT (Team-Game-Tournament)
ชื่อผู้วิจัย                   อาจารย์ทิพมาศ แบบอย่าง
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. งานวิจัยเรื่อง           การศึกษาแรงจูงใจในการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเสริมแรงทางบวก      
                               ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
องครักษ์
ชื่อผู้วิจัย                   อาจารย์โชฐิรส พลไชยมาตย์
                              อาจารย์พิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. งานวิจัยเรื่อง         การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อนและ
หลังเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้วิจัย                   อาจารย์วรปรัชญ์  โกศลบวรกิจ
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. งานวิจัยเรื่อง         การศึกษาพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนวิชาโปรแกรม
กราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
องครักษ์
ผู้วิจัย                       อาจารย์จารุวรรณ กาฬภักดี
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. งานวิจัยเรื่อง         ผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจการวัดของ
นักเรียนปฐมวัย
ผู้วิจัย                       อาจารย์ศิวาภรณ์ ทองรุ่งเรืองชัย
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.งานวิจัยเรื่อง          การพัฒนาทักษะการเป่าคลาริเน็ตโดยใช้แบบฝึกหัด ODS Beginning for Clarinet
ผู้วิจัย                       อาจารย์เนติพงษ์ แสงจันทร์
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. งานวิจัยเรื่อง          การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
                    ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกรณีตัวอย่าง
ผู้วิจัย                       อาจารย์ศิริพร พุทไธสงค์
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. งานวิจัยเรื่อง         การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ 
ผู้วิจัย                       อาจารย์เอกพล ถาวรเจริญ
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.งานวิจัยเรื่อง         การพัฒนาความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ   
รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจูงใจ ARCS
ผู้วิจัย                      อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชิตณรงค์ บัวงาม
หน่วยงาน                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. งานวิจัยเรื่อง         สำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 5 ส เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้วิจัย                       อาจารย์อิศเรศ สุขชม
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. งานวิจัยเรื่อง         ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์       
                              ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง การป้องกันภัยจากสารเสพติด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัย                       อาจารย์ติณภพ มาลาพุด/อาจารย์อมรัตน์ กำมณี
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. งานวิจัยเรื่อง         การพัฒนาความสามารถในการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดการผันอักษรสามหมู่
ผู้วิจัย                       อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ/อาจารย์ชญานนท์ ชมดี
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. งานวิจัยเรื่อง         การศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา
ผู้วิจัย                       อาจารย์ณฐทรรศน์ กันไชยสัก
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. งานวิจัยเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ผู้วิจัย                       อาจารย์สิทธินนท์ บุญสวยขวัญ
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. งานวิจัยเรื่อง         การจัดกิจกรรมกลางแจ้งแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัย                       อาจารย์ประนอม พัดทอง/อาจารย์ไพลดา สังข์ทอง
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. งานวิจัยเรื่อง         การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสอนไวยากรณ์ในภาษาฝรั่งเศส  สำหรับผู้เรียนเอก วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย                       อาจารย์อภิสิทธิ์  คำสี
หน่วยงาน                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------