Go to Top

สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนปฐมวัย

อ.ทัศนัย สูงใหญ่

หัวหน้าสาขา

อ.ฐิฏิพร อุดมคำ

อาจารย์สาธิต

อ.ไพลดา สังข์ทอง

อาจารย์สาธิต

อ.ศิวาภรณ์ ทองรุ่งเรืองชัย

อาจารย์สาธิต

อ.ประนอม พัดทอง

อาจารย์สาธิต

อ.สุภาวรรณ เรืองดำ

อาจารย์สาธิต

อ.ฐาปะนีย์ ไชยเสนา

อ.ศุภิสรา อินทร์เอี่ยม

อ.ธนิดา พฤฒิพลากร