Go to Top
โครงการโอลิมปิกวิชาการ-สอวน-สาขาชีววิทยา-20210212190858
นายกันตินันท์ ธาระวานิช
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563