Go to Top
2022/01/26
▶  รายละเอียดสรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
     ➢ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM” สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
     ➢ โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อการพัฒนาศักยภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครนายก สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนปฐมวัย
     ➢ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนรูปแบบออนไลน์ สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
     ➢ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพด้วยกิจกรรมสร้างสื่อชุดกิจกรรมฝึกสมาธิ สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงาน อาชีพ
     ➢ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์” สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสุขศึกษา และพลศึกษา
     ➢ โครงการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ งานแนะแนว
     ➢ โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
     ➢ โครงการส่งเสริมทักษะความรู้วิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนสังคมศึกษา
     ➢ โครงการส่งเสริมทักษะความรู้วิชาภาษาไทย สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทย