Go to Top

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

2022/04/22
1) ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, พัชนา อินทรัศมี และศศิพิมพ์ พุ่มพิมล. (2561). การพัฒนาชุดสื่อแผนที่อาชีพในพื้นที่นครนายกที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0. หนังสือรายงานประจำปีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2561. (ไม่อยู่ในฐาน TCI)

2) ภิญโญ วงษ์ทอง. (2562). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 10(1), 94-112. (TCI กลุ่ม 1)

3) พัดชา อินทรัศมี และพัชนา อินทรัศมี. (2562). การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อสร้างเสริมความมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย (The Development of Moral Story Books to Improve Self-Discipline of Preschool Children). วารสารวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้, 2(2), (กรกฎาคม – ธันวาคม), 6 – 20. (ไม่อยู่ในฐาน TCI) 

4) ศิริยุภา พูลสุวรรณ, ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ และพัชนา อินทรัศมี. (2562). รูปแบบการพัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู้บนฐานการวิจัย โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. วารสารวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้, 2(1), 36 – 45. (ไม่อยู่ในฐาน TCI) 

5) ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ และพัชนา อินทรัศมี. (2562). ภาพคนไทยในยุค 4.0 (Images of Thais in the Age of 4.0). วารสารวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้, 2(2), 6 – 20. (ไม่อยู่ในฐาน TCI)

6) ภิญโญ วงษ์ทอง. (2563). การเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 43(2), 3-16. (TCI กลุ่ม 1) 

7) ภิญโญ วงษ์ทอง, สมเสมอ ทักษิณ, และ ทัศนัย สูงใหญ่. (2563). การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,14(3), 151-169. (TCI กลุ่ม 2)  

8) ภิญโญ วงษ์ทอง. (2563). การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเรื่องแบบจำลองอะตอมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 11(2), 252-267. (TCI กลุ่ม 1)

9) ภิญโญ วงษ์ทอง และ วันชัย น้อยวงค์. (2563). การเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเรื่อง  “ปลูกผักไร้ดิน” เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา, 3(2), 177-189. (TCI กลุ่ม 2)  

10) พิทยาภรณ์ ปัญญาหอม, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, และ ภิญโญ วงษ์ทอง. (2563). การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เรื่องไฟฟ้าสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้, 3(1), 28-42. (ไม่อยู่ในฐาน TCI)

11) วิเชษฐ์ชาย กมลสัจจะ. (2563). การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในนิทานพื้นบ้าน. วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563. (ไม่อยู่ในฐาน TCI)

12) วิเชษฐ์ชาย กมลสัจจะ. (2563). การสื่อสารความหมายในการ์ตูนแอปพลิเคชัน เรื่อง ศรีธนญชัย เจ้าปัญญา. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563. (ไม่อยู่ในฐาน TCI)

13) ภิญโญ วงษ์ทอง และ วันชัย น้อยวงค์ (2564). พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะ 4Cs ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: การทบทวนวรรณกรรมอย่างกระชับ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 15(2), 176-186. (TCI กลุ่ม 1)

14) ภิญโญ วงษ์ทอง (2564). การจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย. วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 15(43), 101-117. (TCI กลุ่ม 1)

15) ธนรัตน์ แต้วัฒนา, ศิริยุภา พูลสุวรรณ, ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ และพัชนา อินทรัศมี. (2564). การศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการโค้ชเพื่อพัฒนาครูบนฐานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 11(1), 98 – 104. (TCI กลุ่ม 1)

16) วิเชษฐ์ชาย กมลสัจจะ. (2564). การเชื่อมโยงความในปาฐกถาทางภาษาและวรรณกรรมไทยของนายกรัฐมนตรีไทย วารสารช่อพะยอม ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 (TCI กลุ่ม 3)

17) วิเชษฐ์ชาย กมลสัจจะ. (2564). การเชื่อมโยงความในวรรณคดียอพระเกียรติรางวัลยอดเยี่ยม เรื่อง "ลิลิตอัครศิลปิน" ของอรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ. วารสารครุสีมา ปีที่4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) (ไม่อยู่ในฐาน TCI)