Go to Top

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ1

2022/04/22
1) ภิญโญ วงษ์ทอง. (2562). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด STEAM Education เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. การนำเสนองานวิจัยผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษางานประชุมสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

2) ทัศนัย สูงใหญ่. (2562). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEMAL ในรายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นตามนโยบายการศึกษา 4.0. การนำเสนองานวิจัยผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษางานประชุมสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

3) สมเสมอ ทักษิณ. (2562). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด STEMAL Education เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. การนำเสนองานวิจัยผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษางานประชุมสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

4) เครือวัลย์ สุรคัมภีรานนท์. (2562). การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. การนำเสนองานวิจัยผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษางานประชุมสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

5) กิตติภา พุฒศิริ. (2562). การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสลับภาษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทวิภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การนำเสนองานวิจัยผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษางานประชุมสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

6) ศิริพร พุทไธสงค์ และ ชัยรัตน์ โตศิลา. (2562). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวงล้อการคิดอย่างกระตือรือร้นในบริบทเชิงสังคมที่มีต่อคุณลักษณะพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 ICE 2019 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

7) พจณิชา ฤกษ์สมุทร. (2563). การใช้ศาสตร์ดนตรีชาติพันธ์ในการเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าดนตรีไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 เดือนกันยายน 2563

8) ไพลดา สังข์ทอง. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทีพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2564

9) เครือวัลย์ เก่งเขตรวิทย์. (2564). การพัฒนาความสามารถครูในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสตีมศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัย. การประชุมนำเสนองานวิจัยระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2564

10) ทัศนัย สูงใหญ่. (2564). การพัฒนาความสามารถครูในการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสตีมศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว ครั้งที่ 14 เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2564

11) ศุภชัย ศรีนวล. (2564). การพัฒนาทักษะทางดนตรีและทักษะการคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีทางดนตรีผ่านโปรแกรม FL Studio ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564