Go to Top
รับสมัครอาจารย์สาธิต 13 อัตรา
1. สาขาภาษาไทย 1 อัตรา
2. สาขาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
3. สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4. สาขาภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา
5. สาขาภาษาจีน 4 อัตรา
6. สาขาสังคม 1 อัตรา
7. สาขาฟิสิกส์ 1 อัตรา
8. สาขาเคมี 1 อัตรา
9. สาขาชีววิทยา 1 อัตรา
รายละเอียดรับสมัครอาจารย์ 13 อัตรา.PDF 460.76 KB