Go to Top
เหรียญทอง-บางแสนเจ้าลมกรด-20210106211149
นักกรีฑา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  คว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
เด็กชายจตุพร จอนเจือ (เจน)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ (1)
การแข่งขันกรีฑา รายการ "บางแสนเจ้าลมกรด"
ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปี ชาย 
ทำลายสถิติใหม่ (ใหม่) 23.23 วินาที