Go to Top
หมวดหมู่.

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

Tag : ทั้งหมด

งานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

2021/09/12
เด็กหญิงอภิสรา เหมะธุลิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ได้มีผลงานร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

2021/09/06

🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัชชา ฤกษ์เวียง
นางสาวหทัยภัทร์ ดิศพงศ์ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

2021/09/06

🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนุสรา บุญตา 
นางสาวกานตรัตน์ วรรธนะพงษ์ 
นางสาวชญาดา ดงขาว 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ

2021/07/30
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค New Normal โครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564 
จัดโดย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

🎉🎉 ทีม 404 I Found 🎉🎉
นางสาว ธารนที เพ็งสาตร์
นางสาว จิราภา เมธาวีพันธุ์
นางสาว กัญญาวีร์  เด่นยุกต์
นางสาว นิศารัตน์  โคแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. อ.ดร.กิตติคุณ เซียวสกุล

รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

🎉🎉 ทีม นวรรมตกัต (นะ-วัม-ตะ-กั๊ต) 🎉🎉
นางสาว ชญาดา ดงขาว
นางสาว ณัชชา   ฤกษ์เวียง
นาย ภูมิภัทร  แซ่ลิ้ม
นาย วรเมธ สุวรรณปัทม
นางสาว หทัยภัทร์ ดิศพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุชานันท์ ศรีแก้วโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา

2021/05/01
ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตินันท์ ธาระวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ชีววิทยา) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)

2021/04/29
การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)  
งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 
การประกวดเต้น Cover dance 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม TICTOKER
- เด็กหญิงชนิศา องคะชื่น
- เด็กหญิงณสรี โสมทัศน์
- เด็กหญิงรินรดา ทองกลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Let’s girl
- เด็กหญิงมุนลมัย เพชรรัตน์
- เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บูรณะสัมฤทธิ์
- เด็กหญิงณัฐขณิษฐ์ ชัยรังสีเลิศ
- เด็กหญิงศิรดา อ่างทอง
- เด็กหญิงพัชรากร วันทา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Neon group
- เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์เวช
- เด็กหญิงภณิตา ศรีรัตน์
- เด็กหญิงกนิชญ์ภรณ์ ทิพย์ชูวงษ์
- เด็กหญิงซู จอง ฮอง
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2563
1. เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายธีธัช ปริรัตน์
3. เด็กชายพลัฏฐ์ ธัญโชติธนไพศาล
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์ เอกสุรีย์
5. เด็กชายธนกร สิริธีรสุนทร
6. เด็กชายปุญญพัฒน์ สิทธิสัจจธรรม
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์ แดงโชติ
8. เด็กชายสุทัตตะ พรหมดวง
9. เด็กหญิงมุนลมัย เพชรรัตน์
10. เด็กหญิงสุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย
11. เด็กหญิงณัฐขณิษฐ์ ชัยรังษีเลิศ
12. เด็กชายนราธิป ทัพหิรัญ
13. เด็กชายภาคิน ณ นคร
14. เด็กหญิงนภัทร ประจวบศุภกิจ
15. เด็กชายภูวเมศฐ์ จิระชัยศาสตร์
16. เด็กชายชุบชีวา ป้อมสนาม
17. เด็กชายธีธัช สูฝน
18. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉัตรวัฒนานนท์
19. เด็กหญิงพัชรากร วันทา
20. เด็กหญิงสุวิชชา สุกแสงเปล่ง
21. เด็กหญิงมสารัศดิ์ วิศรุตโกญจนาท
22. เด็กหญิงเอมมลัดดา เทียมทอง
23. เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา
มอบเกียรติบัตรโดย 
อาจารย์ ดร. นวทรัพย์ พิชัยสามารถ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
และอาจารย์ ดร.พรทิพย์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย เด็กสาธิตยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

2021/04/29
ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้รับรางวัลจากห้องสมุดในโครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 
เด็กสาธิตยอดนักอ่าน 
--- ระดับชั้นประถมศึกษา ---
1. เด็กหญิงณัชชา    ธรรมนิธา  ป.4/1
2. เด็กหญิงสิรินัดดา    สมหารวงค์  ป.3/2
3. เด็กหญิงปารณีย์    สาขะจันทร์  ป.4/2
4. เด็กหญิงพรเวียงพิงค์    โพธิ์เย็น   ป.4/1
5. เด็กหญิงเมธานันท์    ทองคำ   ป.4/2
---- ระดับชั้นมัธยมศึกษา ----
1. เด็กหญิงอักษรา อุปรัตน์    ม.2/3
2. นางสาวพิทยารัตน์ สีดำ    ม.4/2
3. เด็กหญิงญาณิศา ศิริจรรยา   ม.1/6
4. นางสาวภูริชญา ป้องกันทรัพย์   ม.5/2
5. นายภานุวัฒน์ จันทร์กรี    ม.6/3
บรรณารักษ์น้อย 
1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ทองดี   ป.3/1
2. เด็กหญิงปภาวดี    สุนทราญ  ป.3/1
3. เด็กหญิงชนันญา    ชัยชะนะ  ป.3/1
4. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ภาณุพันธุ์ชัยกุล  ป.3/1
5. เด็กชายภูชิสส์    วรรักษา   ป.3/1
6. เด็กหญิงณัชชา    ธรรมนิธา  ป.4/1
7. เด็กหญิงณัติณชา    ข้องน้อย   ป.4/1
8. เด็กหญิงชินชชนะ    ดารารัตน์  ป.4/1
9. เด็กหญิงปวริศา    ถาจันทา   ป.5/2

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (TEDET)

2021/04/29
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (TEDET)

กิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020

2021/04/29
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020 ดังนี้
1. ด.ญ. ฐิตารีย์   ศิริชัยวัจนเดชา ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน(วิชาวิทยาศาสตร์)
2. ด.ช.ปภินวิช     โถวสกุล ม.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (วิชาภาษาอังกฤษ)
3. ด.ญ.ปุณญารัตน์  กวางทุม ป.1 ได้รับรางวัลชมเชย (วิชาคณิตศาสตร์)

การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

2021/04/29
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัณณทัต ประชานุรักษ์ ได้รับรางวัลชมเชย 
ในการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564

เด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

2021/04/29
เด็กชายพัฒน์ธนัฐ  ศิลปวิจารณ์
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2564

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา

2021/02/12
นายกันตินันท์ ธาระวานิช
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563


CDD Young Designre Contest

2021/01/07
ขอแสดงความยินดีกับ
นายพัศวุฒิ  รังสิวัฒนศักดิ์ ชั้น ม.6/3
ผู้ออกแบบชุด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การประกวด CDD Young Designre Contest
(ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ)
รับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน OTOP CITY ณ เมืองทองธานี เป็นตัวแทนชุดของจังหวัดนครนายก ในการแสดงผลงานชุดผ้าไทย ของผู้ชนะเลิศทั้งประเทศ รวม 75 จังหวัด 
ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบชุดผ้าไทย โดยใช้ผ้าไทยทอมือ จากฝีมือกลุ่มทอผ้าชุมชนในจังหวัดนครนายก ต่อยอดองค์ความรู้จากกิจกรรมชมรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตวิถีสู่ชุมชน
ควบคุมให้คำแนะนำโดย
อาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บูม)
อาจารย์ณัฏฐา รังษี (อ.แอน)

Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์)

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ
วง “Ods Wind Symphony” 
ในรายการแข่งขัน Thailand World Music Championship 2020 (ออนไลน์) 
ซึ่งเป็นปีแรกที่ส่งเข้าประกวดในรายการนี้
ได้รับรางวัลระดับความสามารถ “เหรียญเงิน”
 
อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวง
อาจารย์เนติพงษ์ แสงจันทร์
อาจารย์ศุภชัย ศรีนวล


3th Valaya Alongkorn Music Compettion 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ
วง ODS Band 
ได้รับรางวัลความสามารถ “เหรียญเงิน”
การประกวดวงดนตรีสากลประเภทสตริงคอมโบ้ อายุไม่เกิน 18 ปี 
ในงานประกวด 3th Valaya Alongkorn Music Compettion 2020 
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

เหรียญทอง บางแสนเจ้าลมกรด

2021/01/06
นักกรีฑา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  คว้าเหรียญทองได้สำเร็จ
เด็กชายจตุพร จอนเจือ (เจน)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ (1)
การแข่งขันกรีฑา รายการ "บางแสนเจ้าลมกรด"
ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ประเภท วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15  ปี ชาย 
ทำลายสถิติใหม่ (ใหม่) 23.23 วินาที

THAI-DENMARK ONE DAY TOUR 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายสุภกรณ์ อภิสนธิ์ ม.2/2
ได้รับรางวัลที่ 1 ร่วม
ระยะการเเข่งขัน 6910 ตีสกอร์รวม 38-37 75 +4  par 71 
ในรายการ THAI-DENMARK ONE DAY TOUR 2020 ประเภท นักกอล์ฟสมัครเล่น สนามที่ใช้เเข่ง Royal Hills

The 16th Thailand National Cheer Leading Championships 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ 
ด.ญ.ธวัลรัตน์ กุญชร  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ได้เข้าทำการแข่งขันในรายการ The 16th Thailand National Cheer Leading Championships 2020  ณ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
"Spirit Can Drive"  พลังใจขับเคลื่อนได้ทุกสิ่ง ยากสักเพียงไหน ก็จะฝ่าไปด้วยกัน "
ในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563
- ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
- ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
- ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ กับ Cheerleading , CheerDance , CheerUnban[HipHop]
ผลการแข่งขันได้รับ รางวัลชนะเลิศ Cheer Dance Team รุ่นอายุ 12-18 ปี ได้รับถ้วยพระราชาทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยุทธศาสตร์ แก้วเกิด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้

Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. นีรธรรม​ อ่อนอิน
The 1st Runner up - Class Boys 11
Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021, 3rd Match
12-13 ธันวาคม 2020
ณ สนาม Lake View Resort and Golf Club ชะอำ​ จ.เพชรบุรี


ชนะเลิศการประกวดชุดผ้าไทย ในงาน OTOP CITY

2021/01/06
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดผ้าไทย 
โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
และรับมอบโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ในงาน OTOP CITY ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 
และเป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก 
ในการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผ้าไทยในระดับประเทศ 
ภายใต้งาน "CDD Young Designer Contest"
การประกวดการออกแบบชุดผ้าไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้ออกแบบชุด
1. นายพัศวุฒิ  รังสิวัฒนศักดิ์ ม.6/3  (รางวัลชนะเลิศ)
2. นางสาวแพรฟ้า  เยาวลักษณ์ ม.6/2   
3. นางสาวรัตน์ติยาภรณ์   อึ้งศรีประเสริฐ ม.6/1 
นายแบบ และนางแบบ
1.นางสาวบุญชภัก นามสีฐาน ม.6/3 (รางวัลชนะเลิศ)
2.นายสัณหณัฐ  ไชยเจริญ  ม.5/3
3.เด็กหญิงณัฐฐากุล  เลี่ยมตระกูลพานิช ม.2/5
อาจารย์ผู้ควบคุม
อาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บูม)
อาจารย์ณัฏฐา รังษี (อ.แอน) 
แต่งหน้า และทำผม
อาจารย์ภคมน  สัมมานุช (อ.แจ๊ค)

ด.ช.ปริยพันธ์ ศรีสุข น้องปัน ชั้น ป.2/2

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ 
ด.ช.ปริยพันธ์ ศรีสุข น้องปัน ชั้น ป.2/2
1.ได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน Milo Futsal 2020
2.ชนะเลิศ อันดับ 1 รายการชิงถ้วย
Miracle of life football Acdemy Leauge Group A #15 #2020
แข่งในนาม PSW football Thai academy
3.ชนะเลิศ รายการ Nonthaburi Mini Youth League


BMAT (Biomedical Admission Test)

2021/01/06
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
ขอแสดงความยินดีกับ 
นายสิรดรณ์ สีละมาด 
ที่ได้ผลคะแนนสอบ BMAT (Biomedical Admission Test) 12.4 คะแนน

BBTech Speech Contest 2020

2021/01/06
[PRACTICE MAKES PERFECT]
นางสาวภูฟ้า เกตุสมบูรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
เข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ BBTech Speech Contest 2020 
จัดขึ้นโดย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.


Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021

2021/01/06
ขอแสดงความยินดีกับ 
ด.ช.นีรธรรม อ่อนอิน
ได้รับรางวัล
1st Runner Up Class Boys 11
Thailand Kids Golf Championship 2020 - 2021, 2nd Match

ณ สนาม​ Royal​ Hills Golf and Resort Spa นครนายก วันที่​ 14​ พฤศจิกายน​ 2563