Go to Top

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/09/06
-20210906154712

🥇🥇🥇 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 🥇🥇🥇


ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัชชา ฤกษ์เวียง
นางสาวหทัยภัทร์ ดิศพงศ์ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 38