Go to Top

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/02/14
-20230214123227
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย เทียบเมฆฆ์ ซาโม (ป.6/1)
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)
#เด็กเก่งสาธิตองครักษ์
#สวช.