Go to Top

กิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/04/29
-20210429133052
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเเข่งขันทางวิชาการ โครงการ ASMO Thai 2020 ดังนี้
1. ด.ญ. ฐิตารีย์   ศิริชัยวัจนเดชา ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน(วิชาวิทยาศาสตร์)
2. ด.ช.ปภินวิช     โถวสกุล ม.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (วิชาภาษาอังกฤษ)
3. ด.ญ.ปุณญารัตน์  กวางทุม ป.1 ได้รับรางวัลชมเชย (วิชาคณิตศาสตร์)