Go to Top

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2022/03/10
-20220310145357
ขอแสดงความยินดี 
กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2564 
ค่าย 1 
สาขาวิชาชีววิทยา 
นางสาวนาถลดา เปี่ยมสาขา ม.5/1  
นายวิชญภัทร คำภิระแปง ม.5/2
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
นายดีจิตต จยาวรรณ  ม.4/2   
นายพิชญ์เชษฐ์ จันทร์ติ๊บ ม.4/1
ผู้มีสิทธิ์สอบท้ายค่าย 2 สาขาชีววิทยา 
นายกันตินันท์ ธาระวานิช ม.5/3
เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์  ได้จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเพื่อก้าวสู่ สอวน. โดยเป็นการสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียน ในรายวิชาต่างๆ ดังรายละเอียดตามประกาศ ที่ลิงค์ 
https://www.facebook.com/701127493279592/posts/4205476582844648/?d=n
#ODS #เด็กเก่งสาธิต


Untitled-2.jpg 601.66 KB