Go to Top

The Paseo Park Taekwondo Championship 2020

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/01/06
The-Paseo-Park-Taekwondo-Championship-2020-20210106205241
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายยุทธศาสตร์ แก้วเกิด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้