Go to Top

การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 19 (19th TUMSO)

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/01/17
-20230117120632
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้แทนนักเรียนสาขาวิชาเคมี
ของโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 19 (19th TUMSO)
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และขอชื่นชมนักเรียนทีมผู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (เคมี)
นายฉัฏฐิราช รงค์ภักดี ม.4/1 
นายพีรพัฒน์ ต.วรพานิช ม.5/3
อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์นัฐภัทร ศาสตร์สุภาพ
ผู้แทนนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ชีววิทยา
นายภัทรวัฒน์ สุขตะกูล ม.4/2
นายโอบกิจ เอสุจินต์ ม.5/3
อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์ธีรวัฒน์ พรศรีประเสริฐ
ฟิสิกส์ 
นายพิเชญ์เชษฐ์ จันทร์ติ๊บ ม.5/1 
นายดีจิตต จยาวรรณ ม.5/2
อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์ดร.ณัฎฐ์สุพล ชุติธนภานนท์
คณิตศาสตร์
นางสาววชิรญาณ์ ภูมิชาต ม.4/5
นายเปี่ยมพสุ สุขภิมนตรี ม.5/3
อาจารย์ผู้ฝึกสอน อาจารย์พัฒนา มะลิวัลย์
อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ศุภวิชภ์ คณิตจินดา
#PRODS #ODS #เด็กเก่งสาธิต