Go to Top

การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/04/29
-20210429212219
การมอบเกียรติบัตรกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 และมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย (ฝ่ายประถมศึกษา)  
งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 
การประกวดเต้น Cover dance 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม TICTOKER
- เด็กหญิงชนิศา องคะชื่น
- เด็กหญิงณสรี โสมทัศน์
- เด็กหญิงรินรดา ทองกลม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Let’s girl
- เด็กหญิงมุนลมัย เพชรรัตน์
- เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บูรณะสัมฤทธิ์
- เด็กหญิงณัฐขณิษฐ์ ชัยรังสีเลิศ
- เด็กหญิงศิรดา อ่างทอง
- เด็กหญิงพัชรากร วันทา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Neon group
- เด็กหญิงจิรัชญา วงศ์เวช
- เด็กหญิงภณิตา ศรีรัตน์
- เด็กหญิงกนิชญ์ภรณ์ ทิพย์ชูวงษ์
- เด็กหญิงซู จอง ฮอง
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2563
1. เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายธีธัช ปริรัตน์
3. เด็กชายพลัฏฐ์ ธัญโชติธนไพศาล
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์ เอกสุรีย์
5. เด็กชายธนกร สิริธีรสุนทร
6. เด็กชายปุญญพัฒน์ สิทธิสัจจธรรม
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์ แดงโชติ
8. เด็กชายสุทัตตะ พรหมดวง
9. เด็กหญิงมุนลมัย เพชรรัตน์
10. เด็กหญิงสุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย
11. เด็กหญิงณัฐขณิษฐ์ ชัยรังษีเลิศ
12. เด็กชายนราธิป ทัพหิรัญ
13. เด็กชายภาคิน ณ นคร
14. เด็กหญิงนภัทร ประจวบศุภกิจ
15. เด็กชายภูวเมศฐ์ จิระชัยศาสตร์
16. เด็กชายชุบชีวา ป้อมสนาม
17. เด็กชายธีธัช สูฝน
18. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ฉัตรวัฒนานนท์
19. เด็กหญิงพัชรากร วันทา
20. เด็กหญิงสุวิชชา สุกแสงเปล่ง
21. เด็กหญิงมสารัศดิ์ วิศรุตโกญจนาท
22. เด็กหญิงเอมมลัดดา เทียมทอง
23. เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา
มอบเกียรติบัตรโดย 
อาจารย์ ดร. นวทรัพย์ พิชัยสามารถ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
และอาจารย์ ดร.พรทิพย์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์