Go to Top

กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ "speech contest Good Balance, Better World พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2022/10/03
-20221003102324
[ เด็กเก่งสาธิต ]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรณิดา ยี่ร่อสา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานระดับอาเซียน (Top 10) 
เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ "speech contest Good Balance, Better World พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" 
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
จัดโดย C asean ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิด และสะท้อนมุมมองต่างๆ ในสังคม รวมถึงการตระหนักและตื่นรู้ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
#เด็กเก่งสาธิต #ODS