Go to Top

รางวัลเด็ก และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬา และนันทนาการ จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2023/01/17
-20230117104016
[เด็กเก่งสาธิตองครักษ์]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธวัลรัตน์ กุญชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ได้รับโล่รางวัลเด็ก และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬา และนันทนาการ 
จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
#เด็กเก่งสาธิตองครักษ์
#ODS
#วันเด็ก