Go to Top

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ชีววิทยา

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/05/01
-20210501121229
ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตินันท์ ธาระวานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ชีววิทยา) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563