Go to Top

โครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย เด็กสาธิตยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/04/29
-20210429204238
ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้รับรางวัลจากห้องสมุดในโครงการยอดนักอ่านและบรรณารักษ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563 
เด็กสาธิตยอดนักอ่าน 
--- ระดับชั้นประถมศึกษา ---
1. เด็กหญิงณัชชา    ธรรมนิธา  ป.4/1
2. เด็กหญิงสิรินัดดา    สมหารวงค์  ป.3/2
3. เด็กหญิงปารณีย์    สาขะจันทร์  ป.4/2
4. เด็กหญิงพรเวียงพิงค์    โพธิ์เย็น   ป.4/1
5. เด็กหญิงเมธานันท์    ทองคำ   ป.4/2
---- ระดับชั้นมัธยมศึกษา ----
1. เด็กหญิงอักษรา อุปรัตน์    ม.2/3
2. นางสาวพิทยารัตน์ สีดำ    ม.4/2
3. เด็กหญิงญาณิศา ศิริจรรยา   ม.1/6
4. นางสาวภูริชญา ป้องกันทรัพย์   ม.5/2
5. นายภานุวัฒน์ จันทร์กรี    ม.6/3
บรรณารักษ์น้อย 
1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ทองดี   ป.3/1
2. เด็กหญิงปภาวดี    สุนทราญ  ป.3/1
3. เด็กหญิงชนันญา    ชัยชะนะ  ป.3/1
4. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ภาณุพันธุ์ชัยกุล  ป.3/1
5. เด็กชายภูชิสส์    วรรักษา   ป.3/1
6. เด็กหญิงณัชชา    ธรรมนิธา  ป.4/1
7. เด็กหญิงณัติณชา    ข้องน้อย   ป.4/1
8. เด็กหญิงชินชชนะ    ดารารัตน์  ป.4/1
9. เด็กหญิงปวริศา    ถาจันทา   ป.5/2