Go to Top

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 1 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2022/10/03
-20221003095406
เด็กเก่งสาธิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2565 ค่าย 1 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
.
สาขาเคมี
นายฉัฏฐิราช รงค์ภักดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นายพีรพัฒน์ ต.วรพานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
.
สาขาชีววิทยา
นายโอบกิจ เอสุจินต์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
.
สาขาฟิสิกส์
นายธนรัฐ ช้อนทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นายพิชญ์เชษฐ์ จันทร์ติ๊บ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
.
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ: อาจารย์ศุภวิชภ์ คณิตจินดา
หัวหน้าโครงการและผู้ฝึกสอนเคมี : อาจารย์นัฐภัทร ศาสตร์สุภาพ
หัวหน้าสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อาจารย์นิรชา อ่ำประเวทย์