Go to Top

เด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

เด็กเก่งสาธิตองครักษ์

2021/04/29
-20210429125424
เด็กชายพัฒน์ธนัฐ  ศิลปวิจารณ์
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2564