Go to Top
***update-เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่-1-2563-ระดับประถมศึกษา

Attached File

เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรทวิภาษา) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรปกติ) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรทวิภาษา) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรปกติ) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรทวิภาษา) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรปกติ) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตรทวิภาษา) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตรปกติ) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรทวิภาษา) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรปกติ) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรทวิภาษา) เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรปกติ)