Go to Top

การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/01/08
-20210108175118
การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง กล่าวเปิดงาน นิสิตรับฟังการแนะนำโรงเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมโดยผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และรับฟังการแนะนำรายวิชาจากคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ