Go to Top
หมวดหมู่.

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

Tag : ทั้งหมด

การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup

2021/08/04
สาขาวิจัยและพัฒนาการสอนการงานอาชีพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ Startup 
ผ่านมุมมอง Business Model Canvas บรรยายโดยคุณไพฑูรย์ อ่อนสำลี ตำแหน่ง พนักงานลูกค้า 9 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20-16.00 น. ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) 
ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากชมรม ODS Start Up เข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”

2021/08/04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย GOOGLE CLASSROOM”


วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
การประชุมแบบเรียลไทม์ โดย GOOGLE (GOOGLE MEET)
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
จัดโดย สาขาวิจัยและสาพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
1. วันครู 2504
2. บ้านปากคลอง 17
3. บ้านลาดช้าง (ระคนกิจศึกษา)
4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
5. บ้านแจงงาม
6. อนุบาลเมืองปราจีน

ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง [กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]

2021/07/08

😍🙏 ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง 🥰😘
[กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]
    โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างอาจารย์ประจำชั้นกับผู้ปกครองนักเรียน 
2) เพื่อเปิดรับความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์เรียนออนไลน์ 
3) ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์ 

#เราจะผ่านไปด้วยกัน #สาธิตองครักษ์

บรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564

2021/05/31
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ DRIVE THRU ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
[ภาพบรรยากาศโครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564]
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

การทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2

2021/05/01
ภาพบรรยากาศการทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
ภาพบรรยากาศโครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564 และ โครงการการทดสอบและปรเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/05/01
พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่ออวยพรและสร้างกำลังใจในการเรียน
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมอำลาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเลือดสีเทาม่วง ให้เป็นภาพความทรงจำที่ดีต่อไป

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต การศึกษา

2021/05/01
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์   พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม แก่สถาบันบันฯสืบไป

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

2021/05/01
ในรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมทักษะการคิดสู่เยาวชนในชุมชนทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ลักษณะของกิจกรรม Active Learning ที่จัดให้กับเด็กจึงเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน กิจกรรมจะต้องสะท้อนความต้องของผู้เรียนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กประสบความสำเร็จให้เด็กได้รับกิจกรรมที่หลากหลายตามฐานการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยอันได้แก่ 1.ฐานกิจกรรมถุงผ้าน่าใช้  2. ฐานกิจกรรมสตีมศึกษาวุ้นแปลร่าง 3. ฐานกิจกรรมสายคล้องแมทคณิตศาสตร์

เสริมความรู้ สร้างประสบการณ์

2021/04/29
รายวิชา อาหารว่างและเครื่องดื่ม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ ณ ร้าน Fair Fae Cafe (แฟร์แฟคาเฟ่) 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมี อาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บิ๊กบูม) และ อาจารย์ณัฏฐา รังษี (อ.แอน) เป็นผู้ควบคุมดูแล
ขอขอบคุณสถานที่ในการทัศนศึกษาดูงาน และต้อนรับนักเรียนรวมถึงคณาจารย์เป็นอย่างดี Fair Fae Cafe แฟร์แฟ

กิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2

2021/04/29
"มืออาชีพทุกคน ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็น มือสมัครเล่นทั้งสิ้น"
ผ่านไปได้ด้วยดีกับกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา 
ในปีนี้เป็นการจัดประกวดแข่งขันเต้น cover dance ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 ทีม ผลการตัดสินมีดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Tiktoker
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีม Let's girl 
และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Neon group 
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ทีม
"ถ้าการเต้นคือความฝัน จับมือกันมาปล่อยของ"
แล้วพบกันใหม่กับโครงการ ODS ปล่อยของ ซีซั่น 3

โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563

2021/04/29
โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563 Project Based Learning จัดขึ้นเพื่อสรุปความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ของเด็กๆ 
โดยจัดกิจกรรมแบบ Active Learning โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆตามแนวคิดสตีมศึกษา มีการออกแบบ วางแผน ลงมือทำ และนำเสนอ
เป็นภาษาภาพและภาษาเขียนมีการประเมินโครงการหลังจากการร่วมกิจกรรม

โครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม)

2021/04/29
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม พร้อมปลูกฝังวิธีคิดประชาธิปไตยที่ถูกต้อง โดยรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9

2021/04/29
          ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9 ในรูปแบบ   (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564
ในปีนี้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Virtual Run) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิ่งที่ไหนก็ได้ตามความสะดวก เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564 ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกในการทำกิจกรรมดังนี้
    รูปแบบที่ 1 วิ่งแบบ “ไม่จำกัดระยะ ไม่จำกัดเวลา” ให้ส่งรูปตัวเองขณะทำกิจกรรมวิ่งและสวมเสื้อวิ่งขณะทำกิจกรรมส่งผ่านช่องทาง https://forms.gle/H72567c7HwRSyexX7 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)
    รูปแบบที่ 2 วิ่งแบบส่งผลวิ่ง ระยะไม่น้อยกว่า 3-5 km (วิ่งครั้งเดียว) โดยใช้ Application บนโทรศัพท์ (Nike Run Club, Adidas Running, Strava, ฯลฯ ในการจับเวลา หรือ ใช้นาฬิกาออกกำลังกาย ส่งผ่านช่องทาง https://forms.gle/tkFnEkEkmzoYktgb8 หลังส่งผลวิ่ง จะได้รับ“เหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์”(สำหรับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และบุคลากร รร สาธิต มศว องครักษ์)
ทั้ง 2 รูปแบบสามารถส่งภาพและผลวิ่งได้ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 หลังร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเลือกรูปแบบใด จะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งรางวัลพิเศษประกอบไปด้วย 
  1. รองเท้าวิ่งจำนวน 2 คู่ (Nike Zoom Pegasus37)
  2. นาฬิกาออกกำลังกาย 1 เรือน (Garmin Forerunner 45)
  3. กระเป๋าวิ่ง 2 ใบ 
  4. หมวกวิ่ง จำนวน 5 ใบ
          กิจกรรม  ODS Virtual Run 2020 ในงาน เดิน-วิ่ง โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ครั้งที่ 9  โดยให้นักเรียนและผู้ปกครอง ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลวิ่ง ในระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564 ได้มีการจับฉลากผู้โชคดีโดยทีมผู้บริหารของโรงเรียน ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้
1.นาฬิกาออกกำลังกาย (Garmin forerunner 45) 1 เรือน
 นายยุทธนา ยงกุลวณิช
2.รองเท้าวิ่ง ( Nike Air Zoom Pegasus 37) 2 รางวัล
 ด.ญ.ปารณีย์   สาขะจันทร์
 ด.ช. ณัฐวรรธน์   ชนะสิทธิ์
3..กระเป๋าวิ่ง ( Fitletic Ultimate Running Belt) 2 รางวัล
 นางสาวเนตรชนก  กองมณี
 นางสาวนพรัตน์ หอมกลิ่น
4.หมวกวิ่ง Adidas 5 รางวัล
 เด็กหญิงภครดา   ชนะสิทธิ์
 เด็กชายนราวิชญ์ สุวรรณสินธุ์
 นางชะรา เทียมสงวน
 นายธีระ ภิรมย์
 นายพงศ์วิทย์ วิทยาภิมัณฑน์
5.น้ำดื่มผสมวิตามิน B’LUE (1ลัง) 5 รางวัล
 นางชื่นจิต ชนะสิทธิ์
 นายลือเกียรติ โสมทัศน์
 นายอำนาจ เวียงคำ
 เด็กชายพีรพล จันทร์โฉม
 เด็กหญิงภัทรนันท์ คำพานิช
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้โชคดี สามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ห้องกิจการนักเรียนฝั่งประถม 

โครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

2021/04/29
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนศิลปะ
ได้ดำเนินการจัดโครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รุ่นระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงธัชสกรณ์ สาขะจันทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงนิชาภา พุ่มประเสริฐ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวนิดา พลายเวช
รุ่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงปภาวดี ศรีสุขสันต์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงกันยาวีร์ ธาระวานิช
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายทักอนันต์สิทธ เวียงคำ
รุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วมณี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวญานิศา ศรีประทุม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงเอมิกา ตัณฑจรรยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยกลุ่มงานแนะแนว ร่วมกับสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ  โรงเรียนวัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีให้เกียรติเชิญอาจารย์ในสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา

2021/04/29
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนโครงการทวิภาษา 
โดยเป็นการสอนเสริมโดยอาจารย์ไทยเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองภาษา

การเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม

2021/04/29
กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม คุณบุญมี  สงวนทอง 
(นักออกแบบผลิตภัณฑ์แบรนดังของประเทศไทย) ให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ "การแต่งหน้าคัพเค้กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" 
ในวิชาเลือกเสรีอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยมีอาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง เป็นอาจารย์ประจำวิชา

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก 6 มีนาคม 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก 
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2021/04/29
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศของประชาธิปไตย

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
รวมภาพโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19

2021/04/29
ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเรียนวันแรกในระบบคู่ขนาน ที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ทั้งนี้ การบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อย่างเข้มงวด

การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศ การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

2021/04/29
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนได้เตรียมทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 8 ก.พ.64 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและห่างไกลโรค ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกคนรักษามาตรการการควบคุมเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวดต่อไป

โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/04/29
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เพื่อวางแผนการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็น Digital Learning Space สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ โรงเรียน มศว องครักษ์

ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา

2021/04/29
ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กีฬาสิรินธร อาคารปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ คณะพลศึกษา และสระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ในการใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยต่อไป
ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ผู้ช่วยประสานงานและแนะนำสถานที่

การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2021/01/08
การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง กล่าวเปิดงาน นิสิตรับฟังการแนะนำโรงเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมโดยผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และรับฟังการแนะนำรายวิชาจากคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียนรู้ออนไลน์ ห่างไกล Covid-19

2021/01/07
โอกาสการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งเสริมอัตลักษณ์เด็กสาธิต มศว องครักษ์ ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลง แม้ว่าช่วงนี้เราจะไม่พบกันที่โรงเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ มาชมภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ในสัปดาห์แรกกัน

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย 
เชิญ คุณพรรัตน์ ไกรลพ ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมและสอนทำบลูเบอรี่ชีสพาย และ คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนักดับเพลิง การปฏิบัติตนและการปฐมพยาบาลขณะเกิดไฟไหม้สำหรับเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ตามหน่วยการเรียนรู้ อาชีพในชุมชน

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาล

2021/01/07
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาล

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนูน้อยรักสุขภาพฟัน

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย 
เชิญ ทันตแพทย์หญิงวัชราวดี หุ่นวิจิตรและทันตแพทย์กนกสิทธิ์ จันทวัชรากร 
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันสำหรับเด็กและตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 
ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2563 
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2563

2021/01/07
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ คุณทัศวรรณ์ ส่งจันทร์ ผู้ปกครองอาสาระดับชั้นเด็กเล็ก ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพพยาบาลและการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ตามหน่วยการเรียนรู้ อาชีพในชุมชน

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563

2021/01/06

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563


โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานและกิจกรรมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในการนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ มาดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ คณะนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมอบของแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสบกเขียว จังหวัดนครนายก

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z

2021/01/06

คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 


จัดโครงการบริการวิชาการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/01/06

คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์


ได้รับเกียรตินำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เข้าสู่อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ควบคุมการฝึกซ้อม
อาจารย์ศุภชัย ศรีนวล
อาจารย์เนติพงษ์ แสงจันทร์

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2021/01/06

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563


[เราจะไม่ทำให้เด็กสักคนล้มเหลว]
บรรยากาศสุดอบอุ่น ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 วันเเรก โดยท่านผู้บริหารพบปะพูดคุย ต้อนรับนักเรียนในวันเเรกของการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์