Go to Top
หมวดหมู่.

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

Tag : ทั้งหมด

ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง [กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]

2021/07/08

😍🙏 ไกลแค่ไหน ความห่วงใยก็ไปถึง 🥰😘
[กิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์]
    โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ จัดกิจกรรมผู้ปกครองพบอาจารย์ประจำชั้นออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างอาจารย์ประจำชั้นกับผู้ปกครองนักเรียน 
2) เพื่อเปิดรับความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์เรียนออนไลน์ 
3) ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์ 

#เราจะผ่านไปด้วยกัน #สาธิตองครักษ์

บรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564

2021/05/31
ภาพบรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ DRIVE THRU ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
[ภาพบรรยากาศโครงการรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 1-2 ปีการศึกษา 2564]
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

การทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2

2021/05/01
ภาพบรรยากาศการทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564

2021/05/01
ภาพบรรยากาศโครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564 และ โครงการการทดสอบและปรเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/05/01
พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่ออวยพรและสร้างกำลังใจในการเรียน
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมอำลาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเลือดสีเทาม่วง ให้เป็นภาพความทรงจำที่ดีต่อไป

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต การศึกษา

2021/05/01
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์   พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม แก่สถาบันบันฯสืบไป

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

2021/05/01
ในรูปแบบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมทักษะการคิดสู่เยาวชนในชุมชนทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบ Active Learning” วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ลักษณะของกิจกรรม Active Learning ที่จัดให้กับเด็กจึงเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน กิจกรรมจะต้องสะท้อนความต้องของผู้เรียนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กประสบความสำเร็จให้เด็กได้รับกิจกรรมที่หลากหลายตามฐานการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยอันได้แก่ 1.ฐานกิจกรรมถุงผ้าน่าใช้  2. ฐานกิจกรรมสตีมศึกษาวุ้นแปลร่าง 3. ฐานกิจกรรมสายคล้องแมทคณิตศาสตร์

เสริมความรู้ สร้างประสบการณ์

2021/04/29
รายวิชา อาหารว่างและเครื่องดื่ม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ ณ ร้าน Fair Fae Cafe (แฟร์แฟคาเฟ่) 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมี อาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บิ๊กบูม) และ อาจารย์ณัฏฐา รังษี (อ.แอน) เป็นผู้ควบคุมดูแล
ขอขอบคุณสถานที่ในการทัศนศึกษาดูงาน และต้อนรับนักเรียนรวมถึงคณาจารย์เป็นอย่างดี Fair Fae Cafe แฟร์แฟ

กิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2

2021/04/29
"มืออาชีพทุกคน ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็น มือสมัครเล่นทั้งสิ้น"
ผ่านไปได้ด้วยดีกับกิจกรรม ODS ปล่อยของ ซีซั่น 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประถมศึกษา 
ในปีนี้เป็นการจัดประกวดแข่งขันเต้น cover dance ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 ทีม ผลการตัดสินมีดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Tiktoker
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีม Let's girl 
และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Neon group 
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ทีม
"ถ้าการเต้นคือความฝัน จับมือกันมาปล่อยของ"
แล้วพบกันใหม่กับโครงการ ODS ปล่อยของ ซีซั่น 3

โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563

2021/04/29
โครงการนิทรรศการระดับชั้นเด็กเล็กครั้งงที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563 Project Based Learning จัดขึ้นเพื่อสรุปความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ของเด็กๆ 
โดยจัดกิจกรรมแบบ Active Learning โดยบูรณาการศาสตร์ต่างๆตามแนวคิดสตีมศึกษา มีการออกแบบ วางแผน ลงมือทำ และนำเสนอ
เป็นภาษาภาพและภาษาเขียนมีการประเมินโครงการหลังจากการร่วมกิจกรรม

โครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม)

2021/04/29
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2564 (ฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถม) ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม พร้อมปลูกฝังวิธีคิดประชาธิปไตยที่ถูกต้อง โดยรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

กิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9

2021/04/29
          ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Run For Health ครั้งที่ 9 ในรูปแบบ   (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564
ในปีนี้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Virtual Run) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิ่งที่ไหนก็ได้ตามความสะดวก เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า สนามกีฬา สวนสาธารณะ ถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564 ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกในการทำกิจกรรมดังนี้
    รูปแบบที่ 1 วิ่งแบบ “ไม่จำกัดระยะ ไม่จำกัดเวลา” ให้ส่งรูปตัวเองขณะทำกิจกรรมวิ่งและสวมเสื้อวิ่งขณะทำกิจกรรมส่งผ่านช่องทาง https://forms.gle/H72567c7HwRSyexX7 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)
    รูปแบบที่ 2 วิ่งแบบส่งผลวิ่ง ระยะไม่น้อยกว่า 3-5 km (วิ่งครั้งเดียว) โดยใช้ Application บนโทรศัพท์ (Nike Run Club, Adidas Running, Strava, ฯลฯ ในการจับเวลา หรือ ใช้นาฬิกาออกกำลังกาย ส่งผ่านช่องทาง https://forms.gle/tkFnEkEkmzoYktgb8 หลังส่งผลวิ่ง จะได้รับ“เหรียญที่ระลึกงานเดิน-วิ่ง ครั้งที่ 9 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์”(สำหรับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และบุคลากร รร สาธิต มศว องครักษ์)
ทั้ง 2 รูปแบบสามารถส่งภาพและผลวิ่งได้ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2564 หลังร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเลือกรูปแบบใด จะได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งรางวัลพิเศษประกอบไปด้วย 
  1. รองเท้าวิ่งจำนวน 2 คู่ (Nike Zoom Pegasus37)
  2. นาฬิกาออกกำลังกาย 1 เรือน (Garmin Forerunner 45)
  3. กระเป๋าวิ่ง 2 ใบ 
  4. หมวกวิ่ง จำนวน 5 ใบ
          กิจกรรม  ODS Virtual Run 2020 ในงาน เดิน-วิ่ง โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ครั้งที่ 9  โดยให้นักเรียนและผู้ปกครอง ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลวิ่ง ในระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2564 ได้มีการจับฉลากผู้โชคดีโดยทีมผู้บริหารของโรงเรียน ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีดังนี้
1.นาฬิกาออกกำลังกาย (Garmin forerunner 45) 1 เรือน
 นายยุทธนา ยงกุลวณิช
2.รองเท้าวิ่ง ( Nike Air Zoom Pegasus 37) 2 รางวัล
 ด.ญ.ปารณีย์   สาขะจันทร์
 ด.ช. ณัฐวรรธน์   ชนะสิทธิ์
3..กระเป๋าวิ่ง ( Fitletic Ultimate Running Belt) 2 รางวัล
 นางสาวเนตรชนก  กองมณี
 นางสาวนพรัตน์ หอมกลิ่น
4.หมวกวิ่ง Adidas 5 รางวัล
 เด็กหญิงภครดา   ชนะสิทธิ์
 เด็กชายนราวิชญ์ สุวรรณสินธุ์
 นางชะรา เทียมสงวน
 นายธีระ ภิรมย์
 นายพงศ์วิทย์ วิทยาภิมัณฑน์
5.น้ำดื่มผสมวิตามิน B’LUE (1ลัง) 5 รางวัล
 นางชื่นจิต ชนะสิทธิ์
 นายลือเกียรติ โสมทัศน์
 นายอำนาจ เวียงคำ
 เด็กชายพีรพล จันทร์โฉม
 เด็กหญิงภัทรนันท์ คำพานิช
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้โชคดี สามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ห้องกิจการนักเรียนฝั่งประถม 

โครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

2021/04/29
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนศิลปะ
ได้ดำเนินการจัดโครงการออกแบบลวดลายกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รุ่นระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงธัชสกรณ์ สาขะจันทร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงนิชาภา พุ่มประเสริฐ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวนิดา พลายเวช
รุ่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงปภาวดี ศรีสุขสันต์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงกันยาวีร์ ธาระวานิช
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายทักอนันต์สิทธ เวียงคำ
รุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วมณี
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวญานิศา ศรีประทุม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงเอมิกา ตัณฑจรรยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ

2021/04/29
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โดยกลุ่มงานแนะแนว ร่วมกับสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ
จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการตัดสินใจเลือกอาชีพ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ  โรงเรียนวัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีให้เกียรติเชิญอาจารย์ในสาขาวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
ในกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา

2021/04/29
ประมวลภาพโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนสำหรับนักเรียนทวิภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนโครงการทวิภาษา 
โดยเป็นการสอนเสริมโดยอาจารย์ไทยเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองภาษา

การเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม

2021/04/29
กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม คุณบุญมี  สงวนทอง 
(นักออกแบบผลิตภัณฑ์แบรนดังของประเทศไทย) ให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ "การแต่งหน้าคัพเค้กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" 
ในวิชาเลือกเสรีอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยมีอาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง เป็นอาจารย์ประจำวิชา

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

กิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก 6 มีนาคม 2564

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นเด็กเล็ก 
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

2021/04/29
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้บรรยากาศของประชาธิปไตย

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2021/04/29
รวมภาพโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19

2021/04/29
ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนแบบ Onsite ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเรียนวันแรกในระบบคู่ขนาน ที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ทั้งนี้ การบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อย่างเข้มงวด

การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2021/04/29
ประมวลภาพบรรยากาศ การจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

2021/04/29
โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ พร้อมแล้ว สำหรับต้อนรับการกลับมาเรียนแบบ Onsite ของนักเรียนทุกคน ทางโรงเรียนได้เตรียมทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 8 ก.พ.64 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและห่างไกลโรค ทั้งนี้ ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทุกคนรักษามาตรการการควบคุมเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเข้มงวดต่อไป

โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/04/29
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เพื่อวางแผนการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็น Digital Learning Space สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ โรงเรียน มศว องครักษ์

ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา

2021/04/29
ท่านพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กีฬาสิรินธร อาคารปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ คณะพลศึกษา และสระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ในการใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยต่อไป
ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง ผู้ช่วยประสานงานและแนะนำสถานที่

การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2021/01/08
การปฐมนิเทศออนไลน์ รายวิชา ศษ191 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง กล่าวเปิดงาน นิสิตรับฟังการแนะนำโรงเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมโดยผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ และรับฟังการแนะนำรายวิชาจากคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียนรู้ออนไลน์ ห่างไกล Covid-19

2021/01/07
โอกาสการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ส่งเสริมอัตลักษณ์เด็กสาธิต มศว องครักษ์ ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลง แม้ว่าช่วงนี้เราจะไม่พบกันที่โรงเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ มาชมภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ในสัปดาห์แรกกัน

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย 
เชิญ คุณพรรัตน์ ไกรลพ ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมและสอนทำบลูเบอรี่ชีสพาย และ คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน ผู้ปกครองอาสา ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพนักดับเพลิง การปฏิบัติตนและการปฐมพยาบาลขณะเกิดไฟไหม้สำหรับเด็กให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ตามหน่วยการเรียนรู้ อาชีพในชุมชน

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาล

2021/01/07
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและปฏิบัติการทางการพยาบาล

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนูน้อยรักสุขภาพฟัน

2021/01/07
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย 
เชิญ ทันตแพทย์หญิงวัชราวดี หุ่นวิจิตรและทันตแพทย์กนกสิทธิ์ จันทวัชรากร 
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันสำหรับเด็กและตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 
ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2563 
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2563

2021/01/07
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"

2021/01/07
โครงการ"ผู้ปกครองอาสาสานฝันอาชีพในฝันของหนู"
สาขาวิจัยและสาธิตการสอนปฐมวัย เชิญ คุณทัศวรรณ์ ส่งจันทร์ ผู้ปกครองอาสาระดับชั้นเด็กเล็ก ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพพยาบาลและการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ตามหน่วยการเรียนรู้ อาชีพในชุมชน

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563

2021/01/06

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) 2563


โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน เข้าร่วมการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานและกิจกรรมภายในโรงเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในการนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ มาดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน ในปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ คณะนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมอบของแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสบกเขียว จังหวัดนครนายก

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z

2021/01/06

คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 


จัดโครงการบริการวิชาการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลสำหรับเยาวชนเจเนอเรชั่น Z 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

2021/01/06

คณะนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์


ได้รับเกียรตินำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา เข้าสู่อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ควบคุมการฝึกซ้อม
อาจารย์ศุภชัย ศรีนวล
อาจารย์เนติพงษ์ แสงจันทร์

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2021/01/06

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563


[เราจะไม่ทำให้เด็กสักคนล้มเหลว]
บรรยากาศสุดอบอุ่น ของการเปิดภาคเรียนที่ 2 วันเเรก โดยท่านผู้บริหารพบปะพูดคุย ต้อนรับนักเรียนในวันเเรกของการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์