Go to Top

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการออกแบบและตัดเย็บชุดจากผ้าไทยพวน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2023/04/19
-20230419085956
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านการออกแบบและตัดเย็บชุดจากผ้าไทยพวน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “ศึกษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม” 
••การประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน •••
      โดยใช้ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์วัดปทุมวงษาวาส ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
อาจารย์ประจำวิชา
อ.ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บิ๊กบูม)