Go to Top

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต การศึกษา

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/05/01
-20210501102117
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์   พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม แก่สถาบันบันฯสืบไป