Go to Top

โครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429204724
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) 
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก