Go to Top

โครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/05/01
-20210501112905
ภาพบรรยากาศโครงการรับสมัครเด็กเล็กระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ เด็กเล็ก 2 ปีการศึกษา 2564 และ โครงการการทดสอบและปรเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์