Go to Top

การเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429132814
กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมทักษะ เชิงปฏิบัติโดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งขนม คุณบุญมี  สงวนทอง 
(นักออกแบบผลิตภัณฑ์แบรนดังของประเทศไทย) ให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ "การแต่งหน้าคัพเค้กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" 
ในวิชาเลือกเสรีอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยมีอาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง เป็นอาจารย์ประจำวิชา