Go to Top

พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/05/01
-20210501103142
พิธีปัจฉิมนิเทศ และบายศรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563  เพื่ออวยพรและสร้างกำลังใจในการเรียน
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมอำลาของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องเลือดสีเทาม่วง ให้เป็นภาพความทรงจำที่ดีต่อไป