Go to Top

การทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/05/01
-20210501115213
ภาพบรรยากาศการทดสอบและประเมินความพร้อมทางการเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นเด็กเล็ก 1 และ 2 ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 
ณ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์