Go to Top

เสริมความรู้ สร้างประสบการณ์

กิจกรรมสาธิต องครักษ์

2021/04/29
-20210429211422
รายวิชา อาหารว่างและเครื่องดื่ม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ ณ ร้าน Fair Fae Cafe (แฟร์แฟคาเฟ่) 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมี อาจารย์ฑณาคุณ  ธนะขว้าง (อ.บิ๊กบูม) และ อาจารย์ณัฏฐา รังษี (อ.แอน) เป็นผู้ควบคุมดูแล
ขอขอบคุณสถานที่ในการทัศนศึกษาดูงาน และต้อนรับนักเรียนรวมถึงคณาจารย์เป็นอย่างดี Fair Fae Cafe แฟร์แฟ